ബന്ധപ്പെടുക | കാസർഗോഡ് | BACK

100 ലീഫ് വീതമുള്ള 15000 എണ്ണം രശീതി ബുക്കുകളും 50000 പാസ്സ്‌ബുക്കുകളും അച്ചടിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സീൽ ചെയ്ത ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു.അവസാനതീയതി 21/11/2022.മുകളിലെ ടെൻഡർ നോട്ടീസ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടീസുകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ചീഫ് ഓഫീസ്‌  |  തിരുവനന്തപുരം  |  കൊല്ലം  |  പത്തനംതിട്ട  |  ഇടുക്കി  |  കോട്ടയം  |  ആലപ്പുഴ  |  എറണാകുളം  |  തൃശ്ശൂർ  |  പാലക്കാട്  |  മലപ്പുറം  |  കോഴിക്കോട്  |  വയനാട്  |  കണ്ണൂർ  |  കാസർഗോഡ്  | 

പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം

ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
കേരള കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 
താഴത്ത്‌വീട്,XIII /14
കളക്ടറേറ്റ് ,പത്തനംതിട്ട
പിൻ:689645
ഫോൺ :0468 - 2327415