| ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് | BACK

അംശദായം 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കുടിശ്ശികയായതിനാൽ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 2023 ഒക്‌ടോബർ 31 നകം പിഴ സഹിതം അംശദായം അടവാക്കി അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് .

ഉത്തരവുകൾ  |  ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്  | 

ഉത്തരവ് പേജ് നമ്പർ.1

1

ഉത്തരവ് പേജ് നമ്പർ.2

2.

ഉത്തരവ് പേജ് നമ്പർ.3

3.

ഉത്തരവ് പേജ് നമ്പർ.4

4.

ഉത്തരവ് പേജ് നമ്പർ.5

5.

ഉത്തരവ് പേജ് നമ്പർ 6

ഉത്തരവ് പേജ് നമ്പർ 6